POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. INTRODUCERE

Știm că aspectele ce țin de datele cu caracter personal sunt extrem de importante pentru orice persoană. Asigurarea unui nivel adecvat de protecție a prelucrării acestora constituie o prioritate și un angajament pentru noi.

Fundația COTE tratează cu seriozitate și responsabilitate relația cu persoanele implicate în activități (beneficiarii) și evenimente, donatorii, sponsorii, colaboratorii, partenerii contractuali, furnizori de produse și servicii, angajații și solicitanții de locuri de muncă, internship sau voluntariat, precum și orice persoană interesată.

Avem grijă să procesăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația europeană privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare GDPR) și legislația națională în vigoare privind protecția și securitatea datelor personale.

2. DEFINIȚII – TERMENI PRINCIPALI

Operator:
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoana împuternicită de operator
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului de date personale.

Persoana vizată
O persoană fizică identificată sau identificabilă al cărui/ cărei date cu caracter personal sunt procesate. O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Date cu caracter personal
Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”);
Date cu caracter general: Nume și Prenume, Gen, Vârsta, Data nașterii, Stare civilă, Cetățenie, Email și Număr de telefon, Adresa poștală.
Date cu caracter special: CNP, Origine rasială și etnică, Opinii politice sau religioase, Date genetice, Date biometrice, Date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, Date privind starea de sănătate

Prelucrare
Orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurare, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Consimțământ al persoanei vizate
Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Destinatar
O persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu un terț. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume, prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective va respecta normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal
Orice încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

3. IDENTIFICAREA OPERATORULUI

Fundația COTE
CIF: 8797140
Str. Clopotari nr 38 BL 673, sc. A, parter, ap, 3
Mun. Iași, jud. Iași,CP 700724
+40232215 450
office@fundatiacote.ro

Toate cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate, precum și informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Fundația COTE pot fi adresate la următoarea adresă de email: office@fundatiacote.ro sau prin poștă, la adresa de mai sus.
Veți primi un răspuns în maxim 30 de zile calendaristice.

4. SCOPUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta Politică de confidențialitate explică:
modul în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția datelor cu caracter personal
cum sunt utilizate aceste informații și
ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră personale.

Fundația COTE se angajează ca această politică să respecte pe deplin legile naționale și europene aplicabile cu privire la protecția datelor personale și libera circulație a acestora .

5. DOMENIILE DE APLICARE A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice colectate prin intermediul paginilor de internet, prin intermediul formularelor pe suport hârtie sau online, prin comunicarea directă prin email, telefon, prin interacțiune directă sau prin alte modalități offline și online.

Accesând sau utilizând website-urile www.fundatiacote.ro și www.ma-implic.ro , acceptați automat termenii și condițiile de mai jos. Accesarea si utilizarea website-urilor de către minori reprezinta acordul implicit al tutorelui legal in navigarea site-ului nostru de catre minorul aflat in intretinere.
Vă rugăm să rețineți că website-ul poate conține linkuri de la și către site-uri web care pot fi deținute de organizații partenere. Daca intrați pe aceste site-uri, trebuie să știți că au propriile politici de confidențialitate și că nu ne asumăm responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către acestea.

Pentru utilizatorii care doresc să susțină Fundația COTE prin donație online folosim serviciile procesare a plaților online oferite de Netopia Payments prin intermediul Asociației ONEKIND. Vă rugăm să consultați Politica lor de confidențialitate. Politica de confidențialitate Netopia Payments și Protectia datelor Asociația ONEKIND

Când interacționezi cu noi pe rețelele de socializare, vom avea în mod inevitabil acces la informații despre tine, în special pe care le-ai făcut publice pe profilul tău de social media.

Când ne contactezi pe email sunt stocate datele cu caracter personal transmise împreună cu email-ul.

Când te înregistrezi sau participi la cursuri, evenimente, vizite de studiu, datele tale sunt colectate prin intermediul formularelor de înregistrare, prin email sau prin completarea unor formulare la sediul fundației. Formularele de înregistrare online pot sunt găzduite pe propriile site-urile și prin intermediul platformelor furnizate de terți: Zoom, Google Forms sau Microsoft Forms.
Evenimentele online pot avea loc folosind un serviciu de videoconferință furnizat de terți – Zoom, Microsoft Teams, Google meet. Aceștia, la rândul lor prelucrează date personale asupra cărora nu putem avea nici un control. Recomandăm să accesați politicile lor de confidențialitate.

Această politică nu se aplică datelor anonime, cum ar fi datele statistice. Cu toate acestea, simplă absență a unui nume nu implică faptul că datele sunt anonime, ar trebui să fie imposibilă identificarea directă sau indirectă a unei persoane vizate.

Fundația COTE, în calitate de operator de date cu caracter personal nu este responsabilă pentru datele cu caracter personal primite și nesolicitate (de exemplu, când trimiți un CV din inițiativa ta, cand faci o solicitare de sprijin, informații, propuneri de colaborare ș.a)

6. CUM COLECTĂM DATELE

În general, intenția noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră pentru a vă putea oferi informații cu privire la activitatea și proiectele noastre, la modalitatea prin care vă puteți implica și participa la evenimentele și activitățile din proiectele noastre și pentru derularea relațiilor contractuale.

Respectăm principiile legislației europene și nationale în domeniul protecției datelor personale:
Prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal și echitabil în raport cu persoana vizată. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se bazează pe un temei de prelucrare prevăzut de lege. Atunci când sunt procesate categorii speciale de date cu caracter personal, aceasta se va face numai atunci când se aplică una din condițiile de derogare specificate de lege. (”legalitate și echitate”)

Alegerea temeiului corect și legal sub care prelucrează datele se face înainte de a începe colectarea datelor. Persoanele vizate sunt informate cu privire la temeiul prelucrării înainte de începerea prelucrării (prin prezenta Politică de confidențialitate și prin Note de informare)

Colectăm date cu caracter personal în scopuri determinate, explicite şi legitime. Aceste date nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. („limitarea scopului”)

Solicităm persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare, relevante pentru îndeplinirea scopului menționat. („reducerea la minim a datelor”)

Ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt corecte și, dacă este necesar, să fie actualizate. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt actualizate, șterse sau rectificate. („acuratețea datelor”)

Datele cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor inițiale și a prevederilor legale de arhivare („limitarea stocării datelor”)

Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidențialitate”).

Datele personale ale minorilor sunt colectate doar cu consimțământul părintelui/tutorilor/reprezentanților legali.

7. DATELE PERSONALE PRELUCRATE

În funcție de situația specifică, de scopul prelucrării și temeiul legal, putem prelucra următoarele date cu caracter personal:

a) Utilizatori website-urilor www.fundatiacote.ro și www.ma-implic.ro:

Date de navigare: ora și data accesării site-ului, adresa IP și browser-ul de la care a fost accesate site-urile. În măsura în care aceste informații conduc la identificarea unui utilizator, se aplică dispozițiile prezentei Politici.
Date cu caracter personal completate prin formularul de contact sau abonare la newsletter: nume, prenume, adresă de email
Date de efectuare a unei donații online: nume, prenume, email, date bancare

b) Candidați la un post de voluntar, intern sau angajat în cadrul Fundației COTE
date cu caracter personal incluse în CV-uri, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, domiciliul,
date privind educația și formarea profesională, calificări și experiență profesională, precum și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de către dumneavoastră în mod direct.

c) Voluntari, interni sau angajați
nume, prenume, sex, CNP, data și locul nașterii, cetățenie
seria și nr. de la C.I./ Pașaport;
semnătura olografă;
imagine (fotografii/video);
date medicale relevante pentru medicina muncii; (adeverințe)
formare profesională (acte de studii, calificări); locuri de muncă anterioare și/sau alte locuri de muncă ( adeverințe, referințe, recomandări); alte date din CV (Curriculum Vitae);
cazier judiciar și/sau cazier de integritate comportamentală
detalii de contact: număr de telefon , adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
permisul de conducere (în cazul conducătorilor auto, dacă este cazul);
date bancare (angajat);
datele din actele de stare civilă ale persoanei angajate: (ex. certificat căsătorie) și familială (ex: documente divorț) (angajat, intern)
când este cazul, acte și date despre alți membri ai familiei ai persoanei angajate.

d) Persoane fizice participante activitățile și evenimentele organizate de Fundației COTE

Date de identificare și contact: prenume, prenume, gen, interval de vârstă, funcție, denumirea organizației, tipul organizației, țara, orașul, adresa de e-mail, numărul de telefon, domeniile de interes ale vorbitorilor și ale participanților;
imagini foto sau video din timpul activităților, cu acordul persoanei.

e) Persoane fizice incluse în programele desfășurate de noi, în baza unui contract

Programele și activitățile noastre se adresează în principal copiilor și tinerilor. Asigurăm confidențialitatea, protejăm imaginea acestora prin toate angajamentele asumate prin prezenta politică, dar și prin codurile de deontologie profesională și politicii proprii privind protecția drepturilor drepturilor copilului.

Datele personale ale minorilor și ale părinților/tuturilor/reprezentanților legali, colectate doar cu consimțământul acestora din urmă, în situația în care suntem operatori de date personale
Nume și prenume
Gen, data nașterii
Adresa de domiciliul
CNP, seri și nr. CI
Naționalitate/cetățenie
Înregistrări foto și video din timpul activităților, cu acordul prealabil
Semnătură (părinte/tutore/reprezentant legal, tânăr peste 16 ani)
Școala, clasa, rezultate școlare
Email și număr de telefon
Detalii relevante și necesare despre situația socio-economică a familiei (numărul membrilor din familie sau gospodărie, nivel educațional, ocupație, venituri, probleme familiale, materiale și financiare)
Informații privind aspecte care țin de starea de sănătate a membrilor familiei, inclusiv alergii / preferințe / restricții alimentare – relevante și necesare pentru evaluarea situației familiei și pentru participarea la evenimente cu deplasare, cazare si masa derulate prin proiect.

În situația în care suntem împuterniciți ai unui operator de date personale (școală, alt ong, instituție cu care avem o relație contractuală) colectăm minimul de informații necesare pentru organizarea activității: nume, prenume, clasa, localitatea de domiciliu, factori de risc educațional.

Date personale ale cadrelor de referință și comunicare: nume, prenume, telefon, email, profesia/funcția, școala, inregistrări foto-video din timpul activităților.

f) Parteneri contractuali ai Fundației COTE
Nume şi prenume, funcţie, loc de muncă, semnătura;
Numărul de telefon și adresa de e-mail, adresa de corespondenţă;
Alte date cu caracter personal derivate din obiectul specific al contractului de parteneriat/colaborare/sponsorizare/donație ș.a.

8. Date speciale prelucrate de Fundația COTE

Fundația COTE nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, apartenența la sindicate, convingerile filozofice sau religioase, date genetice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

În cazul în care este necesară prelucrarea unor date date speciale privind starea de sănătate, date biometrice, pentru identificarea unică a unei persoane fizice, Fundația COTE va solicita acordul/consimțământul pentru prelucrarea acestui tip special de date.

Dacă considerați că într-un document pe care l-ați furnizat la angajare sau în alt context ați prezentat date personale sensibile, puteți să solicitați ștergerea acestor informații și dovada ștergerii lor.

9. SCOPURILE ÎN CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor candidaților în procesul de recrutare, selecție și evaluare;
Încheierea și execuția contractelor (de voluntariat/intern/angajare, donații/sponsorizări, prestări servicii, colaborare și parteneriat, de participare în proiectele și activitățile noastre);
Efectuarea de plăți;
Managementul participanților la activitățile pe care le organizam (inclusiv în mediul online)
Comunicarea cu tine, când interacționezi cu noi prin intermediul canalelor de contact disponibile pe website-uri sau pe social media, pe email;
Transmiterea corespondenței, de comunicări comerciale sau de marketing
Promovare foto/video
Îndeplinirea de obligații legale către autorități și instituții
Îndeplinirea obligațiilor de raportare către diferiți finanțatori
Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor
Monitorizarea traficului și securității sistemelor, facilitarea unei navigări ușoare și plăcute pe site-urile noastre, îmbunătățirea conținutului și dezvoltarea website-urilor
Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane
Arhivare documente

10. TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII DATELOR

Executarea unui contract, precum și a demersurilor prealabile încheierii unui contract
Îndeplinirea unor obligații legale.
Interesul legitim al Fundației COTE ca operator de date personale, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil
Consimțământul persoanei vizate

11. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a putea iniția și derula relații contractuale, pentru a beneficia de activitățile și evenimentele organizate de Fundația COTE.

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea încheierii contractelor ori accesării activităților, programelor și evenimentelor noastre.

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastră în mod direct, vă rugam să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate.

În cazul în care furnizați date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugam să le informați, înainte de dezvăluirea datelor, despre modul în care Fundația COTE intenționează să prelucreze datele, astfel cum se prevede în aceasta Politică privind protecția datelor cu caracter personal.

12. CUI DEZVĂLUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Angajaților sau voluntarilor ai Fundației COTE care gestionează efectiv proiectele și activitățile în care sunteți implicați;
Autorităților de reglementare si alte autorități ale statului, daca sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare, sau prin intermediul raportărilor obligatorii;
Finanțatorilor instituționali sau privați daca sunt solicitate prin intermediul raportărilor obligatorii
Instituțiilor bancare (efectuarea plăților) și procesatorilor de plăți online (donații)
Partenerilor contractuali ai Fundației COTE și altor entități cu care putem dezvolta programe comune.
Furnizorilor de servicii de audit, consultanta juridica sau consultanți in diverse domenii (ex. IT),
Furnizorilor de servicii de curierat (expediere plicuri/colete),

Accesul la datele dvs. personale este limitat doar la datele necesare pentru execuția activităților și contractelor, în limita obligațiilor pe care asumate de a menține scopul inițial al prelucrării datelor personale și de a nu le folosi în alte scopuri, cu asumarea prelucrării în condiții de confidențialitate și securitate.

13. TRANSFERURI CĂTRE STATE TERȚE

Datele persoanelor fizice înregistrate de către aceștia pe site-ul Fundației nu sunt transferate în acest moment către state terțe.

14. DURATA PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează de îndată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzuta de legislația privind arhivele naționale din România și reglementările interne ale Fundației COTE, expiră.

15. CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Ne asigurăm că prelucrarea datelor personale se face într-un mod care asigură securitatea acestora inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Sunt instituite măsuri administrative și angajamente de confidențialitate cu angajații, internii, voluntarii, prestatorii de servicii și alte părți, care au acces doar la acele date de care au nevoie pentru exercitarea atribuțiilor care le revin.

In ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet, in general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele sa fie văzute si utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

16. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

a) Dreptul la informare
În măsura în care informațiile nu v-au fost furnizate deja printr-o notă de informare sau prin prezenta politică, aveți dreptul de a cere:
Să vă oferim informații despre datele pe pe care le deținem, de unde le deținem, la ce le folosim, cui le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate, cât timp le păstrăm și ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere
informații privind datele cu caracter personal prelucrate pe care Fundația COTE le deține și le prelucrează în legătură cu dvs, precum și scopul acelei prelucrări. De exemplu, puteți solicita lista împuterniciților către care sunt transferate aceste date cu caracter personal.

b) Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obține:
o confirmare că Fundația COTE prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc
acces la o copie a datelor cu caracter personal procesate de Fundația COTE
alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgam, dacă le transferăm în străinătate si cum le protejam, cât timp le păstram, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs.

c) Dreptul la rectificare – aveți dreptul de solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, incomplete, precum și actualizarea datelor cu caracter personal (de ex, schimbarea CI)
Este posibil sa încercam sa verificam exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

d) Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”)– aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Fundația COTE are obligația de a șterge datele respective, atunci când:
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

e) Dreptul la restricţionarea prelucrării – aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:
contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Fundației COTE prevalează asupra drepturilor dvs.; Vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, daca veți solicita acest lucru;

Putem continua sa folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitari de restricționare, în cazul în care avem consimțământul dvs., pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță sau pentru a proteja drepturile Fundației COTE sau ale altei persoane fizice sau juridice.

a) Dreptul la portabilitatea datelor – Ne puteti cere sa va furnizam datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, sau puteti solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date.

b) Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

c) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o masură semnificativă;

d) dreptul de a depune o plângere în faţa noastră sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

e) dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Fundația COTE în baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

Exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate, se poate realiza depunând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa operatorului: Str. Clopotari 38, bl. 673, sc. A, parter, apr 3, municipiul Iași, jud. Iași, CP 700724, sau pe email la office@fundatiacote.ro

Vom răspunde oricărei cereri valide în maxim 30 de zile. În cazul în care acest lucru este deosebit de complicat, vă vom anunța dacă avem nevoie să prelungim acest termen.

17. MODIFICĂRI ALE PREZENTEI POLITICI

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe platformă versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.